Se Réorienter En L2, Amicalement Votre Saison 8, Norvège En Décembre, The Boys Saison 2, Ou Se Baigner En Avril, Grinding Test Définition, épreuve De Chimie Au Bac Camerounais 2017, Institut Supérieur Du Droit Tarif, " /> Se Réorienter En L2, Amicalement Votre Saison 8, Norvège En Décembre, The Boys Saison 2, Ou Se Baigner En Avril, Grinding Test Définition, épreuve De Chimie Au Bac Camerounais 2017, Institut Supérieur Du Droit Tarif, " />

gestion rationnelle des ressources naturelles

Verstreken tijd: 139 ms. Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer, Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer, Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer. Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd. Deze ontwikkeling berust op een duurzaam evenwicht tussen de economische doelstellingen, het rationele beheer van het milieu en het beter benutten van de natuur-lijk e hulpbronnen en van hei menselijke potentieel. Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd. Bovendien is het van vitaal belang om ook het beheer van onze natuurlijke rijkdommen te verbeteren. La gestion des ressources naturelles identifie la planification et l'utilisation rationnelle des ressources végétales, minérales et animales, en particulier dans un biotope ou écosystème déterminé. Cette gestion durable est une condition et un enjeu de survie pour … © 2013-2020 Reverso Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden. De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. La surexploitation a été identifiée dès le XVIIIe/XIXe siècle comme cause de stagnation voire de recul économique par Ricardo et Malthus. Vertalingen met grof of informeel taalgebruik worden meestal rood of oranje gemarkeerd. l'environnement et des ressources naturelles, de l'environnement et des ressources naturelles, gestion durable des ressources naturelles, l'utilisation durable des ressources naturelles. Une gestion raisonnable des ressources naturelles est une gestion qui permet à ces ressources de se renouveler et d'être conservées de manière pérenne, sans être menacées par la surexploitation. Deze worden niet door ons geselecteerd of gevalideerd en kunnen ongepaste taal bevatten. Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles et humaines. Depuis la fin du 18e siècle, avec l'exploitation du milieu naturel a été identifiée comme une cause de la stagnation et de déclin économique, notamment avec la gestion de l'eau dans les ressources naturelles.Le principe appelé "rente de rareté", également identifié comme "revenu dynamique", "coût d'opportunité" ou "coût d'utilisation", postulait que le revenu ne permet qu'une quantité limitée des ressources non-renouvelables; la situation qui peut conduire à la surexploitation d'une ressource (par exemple, la surpêche en exploitation aquacole ou surpâturage, les mines y compris l'exploitation minière des eaux souterraines), aller au-delà d'un certain seuil d'exploitation d'une ressource, qui a priori serait renouvelable (par exemple, la forêt ou la chasse), peut emmener vers son extinction. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. - souscrit à la volonté exprimée par la Commission d'instaurer une politique globale de coopération entre les États riverains pour une, - constateert met voldoening dat de Commissie voornemens is een globaal beleid inzake samenwerking tussen de aan de Middellandse Zee grenzende landen, gericht op een, Étant donné leur adaptation aux caractéristiques spécifiques de leurs pêches, elles constituent un instrument particulièrement approprié pour la, Zij vormen een uiterst geschikt middel voor een, Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la, Deze ontwikkeling berust op een duurzaam evenwicht russen de economische doelstellingen, het, Deze ontwikkeling berust op een duurzaam evenwicht tussen de economische doelstellingen, het, Cette mission ne peut se concevoir désormais sans une, Die op dracht kan men zich niet voorstellen zonder, D'autres travaux, dont les retombées concernent plus directement les décideurs et les utilisateurs, portent sur les économies et la, Andere werkzaamheden, waarvan de uitkomsten meer rechtstreeks de besluitvormers en gebruikers aangaan, betreffen het zuinig omgaan met energie en een, L'objectif visé en premier lieu est ceLui de restituer aux entreprises économiques des garanties de rentabilité à travers une, In de eerste plaats wordt ernaar gestreefd de bedrijven opnieuw een zeker rendement te garanderen door een, Le Secteur Information Femmes participe à la protection de l'environnement et à une, De Sector Informatie Vrouwen werkt mee aan de bescherming van het milieu en een, Dès l'indépendance proclamée, la Namibie ne manquera pas de déclarer sa zone exclusive en matière de pêche afin d'assurer la protection et une, Zodra de onafhankelijkheid is uitgeroepen, zal Namibië zeker een exclusieve visserijzone instellen om de bescherming en het, Les gouvernements des différents pays reconnaissent progressivement cette interdépendance et les avantages du respect de méthodes et de, Regeringen van diverse landen erkennen langzamerhand deze vervlechting en de voordelen van het eerbiedigen van de methoden en het, politique de la pêche et création d'institutions, protection et, beleid en institutionele opbouw; bescherming en, - programmes de recherche et de formation sur la foresterie et la, - onderzoek- en opleid'ngsprogramma's inzake bosbouw en het, Or, comment s'acquitter d'une telle mission sans procéder à une, Welnu - hoe kan men aan die opdracht voldoen zonder over te gaan tot een, Financé par la Communauté européenne, ce programme a pour but de développer la protection à long terme des écosystèmes forestiers et de la concilier avec la, Het programma, dat door de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd, streeft naar bescherming op lange termijn van de bos ecosystemen welke moet worden afgestemd op het, Sans un tel système, tous les efforts visant à la conservation des ressources et à la, Zonder dit systeem zijn alle inspanningen ten behoeve van de instandhouding van de visbestanden en het.

Se Réorienter En L2, Amicalement Votre Saison 8, Norvège En Décembre, The Boys Saison 2, Ou Se Baigner En Avril, Grinding Test Définition, épreuve De Chimie Au Bac Camerounais 2017, Institut Supérieur Du Droit Tarif,

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *